راه سنگي (موج شكن) اسكله نصب سريع چابهار (بندر شهيد بهشتي)

1361 – 1362

طول راه سنگي

 320 متر

طول كانال پساب

 414 متر

كار تحويل قطعي شده است.

ساختار موج شكن

سنگي

عمق آب در راس موج شكن

از 5/2 الي 6 متر

وزن سنگ مصرفي

 221 هزار تن