موج شكن، اسكله و تاسيسات بندر صيادي پزم (منطقه چابهار)

1366 – 1370

ساختار اسكله

وزني با قطعات پيش ساخته بتني

طول موج شكن

 400 متر

ارتفاع موج طرح

 5 متر

وزن سنگ بكار رفته

 400 هزار تن

طول اسكله

 150 متر

عمق آبخور اسكله

از 5/3 الي 7 متر

ساختار موج شكن

سنگي با آرمورهاي سنگي و حفاظت بتني  و تتراپود

طول راه سنگي

 1600 متر

تعداد تتراپودهاي بكار رفته

 5300 عدد