احداث بندر چند منظوره بندر تركمن
bahman

View Larger Map
1374 -75 اجرا شده در سالهاي
263 متر طول اسكله
شمع فولادي لوله اي ساختار اسكله ها
165 متر طول موج شكنها
29000 تن وزن سنگ مصرفي در موج شكنها
كار تحويل قطعي شده است