موج شکن تيس - منطقه چابهار
bahman

View Larger Map
1370 -72 اجرا شده در سالهاي
سنگ ساختار موج شكن
400 متر طول موج شكن
5/5-5/1 متر عمق آب در انتهاي موج شكن
120 هزار تن وزن سنگ بكار رفته
كار تحويل قطعي شده است