تاسيسات ساحلي آبشيرين كنهاي چابهار
 ده هزار متر مكعب آب تصفيه شده در شبانه روز
bahman

View Larger Map
1363 -69 اجرا شده در سالهاي
كروپ آلمان پيمانكار صنعتي
كروپ آلمان تهيه كننده طرح اوليه
 بهمبر تهيه كننده طرح اجرايي - فاز 2
شش هزار متر مكعب حجم بتن مصرفي
كار تحويل قطعي شده است