ترميم اسكله هاي قديمي بندر تجاري كيش
bahman

View Larger Map
1383 -84 زمان اوليه اجراي كار
440 متر طول اسكله ها
 در جزر كامل 5/7 متر عمق آب در پاي اسكله ها
بتن مسلح ساختار اسكله ها
تخريب رويه اسكله هاي موجود، ساخت رويه و پيشاني بتن مسلح و تهيه و نصب ضربه گيرها، مهاربندها و ساير متعلقات جديد مراحل و روش ترميم اسكله
كار تحويل قطعي شده است