موج شكن شمالي و حفاظت ساحلي حوضچه خارجي ايران بندر - منطقه چابهار
bahman

View Larger Map
1374 اجرا شده در سال
سنگي ساختار موج شكن و حفاظت ساحلي
2 متر ارتفاع موج طرح موج شكن
260 متر طول موج شكن
495 متر طول حفاظت ساحلي
بسته به تراز جزر و مد 50/7 – 4 متر  عمق آب در راس موج شكن
276 هزار تن وزن سنگي مصرفي
كار تحويل قطعي شده است