( احداث موج شكنهای بندر سوخت رسانی ستاره قشم - ( سلخ
bahman
1393 -95 زمان اجراي كار
سنگ ساختار موج شكن
1500 متر طول موج شكن
كار در دست اجرا میباشد