پناهگاه صيادي منطقه سفين كيش - ميرمهنا
bahman

View Larger Map
1382 -83 زمان اوليه اجراي كار با متمم آن
 اصلي 7/894 متر و فرعي 1/418 متر طول موج شكنها
 بسته به تراز جزر و مد 5/4 – 8 متر حداكثر عمق آب
5 متر ارتفاع موج طراحي
2902 متر طول دايك - ابلاغيه جديد
سنگ ساختار آبشكن و دايك
660 هزار تن مجموع وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است