راه سنگي (موج شكن) اسكله نصب سريع چابهار - بندر شهيد بهشتي
bahman

View Larger Map
1361 -62 اجرا شده در سالهاي
سنگي ساختار موج شكن
320 متر طول راه سنگي - موج شكن
6-5/2 متر عمق آب در راس موج شكن
5 متر ارتفاع موج طرح
221 هزار تن وزن سنگ مصرفي
كار تحويل قطعي شده است