موج شكن، اسكله و تاسيسات بندر صيادي پزم - منطقه چابهار
bahman

View Larger Map
1366 -70 اجرا شده در سالهاي
150 متر طول اسكله
 وزني با قطعات پيش ساخته بتني ساختار اسكله
 7/00 – 3/50 متر عمق آبخور اسكله
400 متر طول موج شكن
سنگي با آرمورهاي سنگي و تتراپود ساختار موج شكن
5 متر ارتفاع موج طرح
6/1 كيلومتر طول راه سنگي
400 هزار تن وزن سنگ بكار رفته
5300 عدد تعداد تتراپودهاي بكار رفته
كار تحويل قطعي شده است