راه چابهار – پيرسهراب
bahman

View Larger Map
1360 -61 اجرا شده در سالهاي
شني نوع روسازي
شانزده كيلومتر احداثي - شصت كيلومتر اصلاحي طول راه
كار تحويل قطعي شده است