احداث بولوار ساحلي خليج فارس قشم مشتمل بر موج شکن
و بازيافت اراضي و ساير کارها -  فاز دوم
bahman

View Larger Map
1391 -92 زمان اجراي كارها
سنگي با تاج بتني پيش ساخته ساختار موج شكن
600 متر طول موج شكن در فاز يك
200,000 مترمكعب

حجم سنگ

3,150 مترمكعب حجم بتن
كار تحويل قطعي شده است