( احداث سه پست اسكله جنوبي بندر نوشهر ( و اسکله رو-رو
bahman

View Larger Map
1386 -88 زمان اجراي كار
سپر فولادي مهار شده ساختار اسكله
524 متر طول کل اسكله
498 متر  طول اسكله با  پهلوگيری معمولی
26 متر  طول اسكله رو - رو
شمع بتني درجا زير سازه جرثقيلها
18 متر طول هر سپر
ARCELOR AZ 48 نوع سپرها
پس از لاروبي 5/7 متر عمق آب
كار تحويل قطعي شده است