احداث موج شكنهاي آبشيرين كنهاي كنارك - منطقه چابهار
bahman

View Larger Map
1369 -72 اجرا شده در سالهاي
سنگ ساختار موج شكنها
2/1 كيلومتر طول موج شكنها
0/6- 5/2 متر عمق آب در موج شكن اصلي
  نيم ميليون تن وزن سنگ بكار رفته در موج شكنها
كار تحويل قطعي شده است