موج شكن شاخه جنوبي ايران بندر - منطقه چابهار
bahman

View Larger Map
1369 -73 اجرا شده در سالهاي
سنگي با آرمور سنگي و آنتي فر ساختار موج شكن
5 متر ارتفاع موج طرح
550 متر طول موج شكن
450 متر طول حفاظت ساحلي
450 هزار تن وزن سنگ مصرفي
35 هزار متر مكعب حجم بتن مصرفي
كار تحويل قطعي شده است