ساخت موج شكن و دايك بندر تداركاتي چارك
bahman

View Larger Map
1383 -84 زمان اجراي كار
سنگ ساختار موج شكن و دايك
1310 متر طول موج شكن
 از 70/5 تا 00/7 متر بسته به تراز جزر و مد حداكثر عمق آب
320 هزار تن كل وزن سنگ مصرفي
كار تحويل موقت شده است