موج شكنها و احياء اراضي براي بندرگاه چند منظوره ترافيك ساحلي  بندر عباس
توسعه مجتمع شهيد رجايي
bahman

View Larger Map
1374 -75 اجرا شده در سالهاي
جمعا 1700 متر طول موج شكنها
10-15 متر عمق آب در راس موج شكن اصلي
2 متر ارتفاع موج
650 هزار تن وزن سنگ مصرفي
102000 متر مربع مساحت اراضي احياء شده
كار تحويل قطعي شده است