توسعه مرحله دوم بندرلنگه
bahman

View Larger Map
1380 -82 زمان اجراي كار
684 متر طول موج شكن
سنگ ساختار موج شكن
حداقل 5/3 متر و حداكثر 5/6 متر عمق آب
6 متر ارتفاع موج
510 هزار تن كل وزن سنگ
454 متر طول دايك:
سنگي ساختار دايك
كار تحويل قطعي شده است