احداث موج شكن بندرگاه جزيره لارك
bahman

View Larger Map
1383 -85 زمان اجراي كار
سنگ ساختار موج شكن
845 متر طول موج شكن
 از 15/4 تا 60/7 متر بسته به تراز جزر و مد حداكثر عمق آب
280 هزار تن كل وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است