ترميم و اطاله بازوي شرقي موج شكن بندر كنگ
bahman

View Larger Map
1382 -84 زمان اجراي كار
سنگي ساختار موج شكن
  766 متر طول موج شكن
 متر 9/5 - 8/4 بسته به تراز جزر و مد حداكثر عمق آب
 6 متر ارتفاع موج طراحي
265 هزار تن كل وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است