موج شكن ها و اسكله بندر صيادي كنارك - جنوب ايران
bahman

View Larger Map
1376 -81 زمان اجرا
250 متر طول اسكله
 بلوكهاي بتني پيش ساخته و عرشه بتن مسلح ساختار اسكله
بسته به تراز جزر و مد 50/6 – 00/3 متر  عمق آب
3050 متر طول راه سنگي
1360 متر طول موج شكن
2120 هزار تن كل وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است