بهسازي موج شكن و احياء اراضي جزيره خارك
bahman

View Larger Map
1375 -76 زمان اجرا
350 متر طول موج شكن
بسته به تراز جزر و مد 1/10- 4/8 متر  عمق آب
5 متر ارتفاع موج
140000 تن كل وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است