احداث اسکله های جديد غربي و شرقي بندر چارک 
ab

View Larger Map
1392 - 1394 زمان اجراي كار
اسکله غربی : 146 متر        اسکله شرقی : 107 متر طول اسكله
بلوكهاي بتني پيش ساخته و عرشه بتن مسلح درجا  ساختار اسكله
از 5/5 تا 5/7 - متر (بسته به تراز جزر و مد) عمق آبخور
كار تحويل موقت شده است