احداث موج شكنهاي جزيره هنگام
bahman

View Larger Map
1386 -87 زمان اجراي كارها
سنگي ساختار موج شكن ها
 شاخه اصلي 405 متر ، شاخه فرعي 148 متر طول موج شكن ها
  از 50/6 تا 00/10 متر بسته به تراز جزر و مد حد اكثر عمق آب 
320 هزار تن كل وزن سنگ مصرفي
كار تحويل موقت شده است