( احداث موج شکنهای بندر تدارکاتی و مسافری جزيره هندورابی ( و اسکله های شناور
bahman
1393 -95 زمان اجرا
اصلی 1030 متر و فرعی 350 متر طول موج شكنها
120 متر طول اسکله های شناور
سنگي با پوشش قطعات بتني آنتی فر ساختار موج شكن
حدود 450000 متر مکعب معادل 900000 تن كل وزن سنگ
44600 متر مکعب كل حجم بتن
22230 عدد تعداد بلوکهای آنتی فر
تن 4 و 5 و 6.9 وزن بلوکهای آنتی فر
7 متر ارتفاع حداكثر موج طراحي
.كار تحویل موقت شده است