حفاظت ساحلي و احداث اراضي با احداث موج شكن در
بندر شهيد بهشتي چابهار (درياي عمان)
bahman

View Larger Map
1391 -92 زمان اجراي كار
6 هكتار مساحت محدوده استحصال
600,000 تن  وزن عمليات سنگي
2,200 متر طول موج شكن
5 متر ارتفاع موج
كار تحويل موقت شده است