احداث دستكهاي آبگير مجتمع پرورش ميگوي حسينه - چارك
bahman

View Larger Map
1387 -88 زمان اجراي كارها
سنگي ساختار موج شكن ها
 شاخه اصلي 440 متر ، شاخه فرعي 285 متر طول موج شكن ها
  از 70/5 تا 50/3 متر بسته به تراز جزر و مد حد اكثر عمق آب 
350 هزار تن كل وزن سنگ مصرفي
كار تحويل قطعي شده است