توسعه دوم موج شكنها و دايكهاي بندر تجاري كيش
bahman

View Larger Map
1378 -81 زمان اجرا
سنگ ساختار موج شكن و دايك
2440 متر كل طول موج شكنها و دايك
بسته به تراز جزر و مد 18-5/21 متر  حداكثر عمق آب در جزر كامل
2330000 تن كل وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است