اسكله سوخت رساني كيش
bahman

View Larger Map
1383 -84 زمان اجراي كار
دولفين هاي متشكل از شمع هاي فولادي روي سرشمع هاي بتن مسلح ساختار اسكله
20 هزار تن كشتي طرح
فولادي 22 اينچ نوع شمع
13/75 – 10/25 متر بسته به تراز جزر و مد عمق آب 
52  عدد تعداد شمع ها
180 متر طول اسكله
كار تحويل قطعي شده است