پروژه اسكله سوختي بندرعباس 
bahman

View Larger Map
1375 -77 زمان اجرا
 شش دلفين با راه و پل دسترسي نوع اسكله
بتن مسلح درجا نوع شمع
بسته به تراز جزر و مد 12- 7 متر  عمق آب
كار تحويل قطعي شده است