بازسازي اسكله ايران بندرچابهار
bahman

View Larger Map
1385 -87 زمان اجراي كار
شمع لوله اي فولادي، عرشه بتن مسلح ساختار اسكله
185 متر طول اسكله
پس از لاروبي 10 الي 13 متر بسته به تراز جزرومد عمق آبخور اسكله
اسكله جديد ساختار خود ايستا بوده واسكله قديمي را كلاً در بر ميگيرد  روش بازسازي اسكله
كار تحويل موقت شده است