اسكله انتهايي بندر شهيد كلانتري چابهار - با همكاري شركت پرهام
bahman

View Larger Map
1369 -73 اجرا شده در سالهاي
شمع درجا و عرشه بتن مسلح ساختار اسكله
2 تعداد دولفين
احداث سكوي كار،لاروبي جلوي اسكله، تهيه و نحويل بتن و قفسهاي آرماتور شمعها،ساختمان عرشه،بولاردها،فندرها و داكتها سهم اجرايی بهمبر و حفاري شمعها، تصب و برچيدن كيسينگها، آرماتورگذاري و بتن ريزي شمعها با شركت پرهام بوده است سهم اجرايي بهمبر
 قبل از لاروبي9-5/5 متر، بعد از لاروبي5/4-11 متربسته به تراز آب در جزر و مد عمق جلو اسكله
ده هزار متر مكعب حجم بتن
دو هزار تن وزن آرماتور
كار تحويل قطعي شده است