فاز اول عمليات احداث اسكله سپري بندرگاه تداركاتي چارك
bahman

View Larger Map
1385 -87 زمان اجراي كار
سپر فولادي مهارشده ساختار اسكله
ARCELOR AU 26 نوع سپرها
18 متر طول هر سپر
400 متر طول اسكله
پس از لاروبي 5 متر حداقل عمق آب
كارتحويل موقت شده است