احداث اسكله هاي بندر ترافيك ساحلي شهيد رجايي بندرعباس
bahman

View Larger Map
1374 -79 زمان اجرا
1300 متر طول اسكله
 شمع درجا و عرشه بتن مسلح ساختار اسكله ها
7-12 متر عمق آبخور
70000 متر مكعب حجم بتن مسلح
8600 تن وزن آرماتور
600000 مترمكعب حجم لايروبي
5/33 كيلومتر طول شمعهاي درجا
كار تحويل قطعي شده است