احداث دايك و مرمت موج شكن شرقي بندر كنگ
bahman

View Larger Map
1377 -79 زمان اجرا
565 متر طول دايك
253 متر  طول مرمت
سنگ ساختار موج شكن و دايك
بسته به تراز جزر و مد 5/2 – 5/5 متر  حداكثر عمق آب
72000 تن وزن سنگ مصرفي
كار تحويل قطعي شده است