موج شكن و دايك بندر صيادي بستانه - بندر لنگه
bahman

View Larger Map
1376 -79 زمان اجرا
سنگ ساختار موج شكن و دايك
1550 متر كل طول موج شكن و دايك
بسته به تراز جزر و مد 8/4 – 7/3 متر  حداكثر موج آب
6 متر ارتفاع حداكثر موج طراحي
400  هزار تن كل وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است