اسكله چند منظوره بندر شهيد بهشتي در چابهار
bahman

View Larger Map
1380 -84 زمان اجراي كار
275 متر طول اسكله
 عرشه بتن مسلح روي شمع لوله اي فولادي ساختار اسكله
2 عدد تعداد دولفين
400 عدد تعداد شمع ها
150 هزار تن وزن سنگ مصرفي
1115 تن وزن آرماتور
10000 متر مكعب حجم بتن
8900 تن وزن شمع ها
اينچ 56 و 32 قطر شمع ها
كار تحويل قطعي شده است