موج شكن بندر شهيد كلانتري در چابهار و تاسيسات ساحلي بندر
bahman

View Larger Map
1360 -65 اجرا شده در سالهاي
1160 متر طول موج شكن
سنگي با آرمورهاي سنگي و بتني آنتي فر ساختار موج شكن
متر 5/5 تا 9 عمق آب در راس موج شكن
سه متر ارتفاع موج طرح
يك ميليون تن وزن سنگ مصرفي
9000 متر مكعب حجم آرمور بتني
نيم ميليون متر مربع مساحت باراندازهاي احداث شده
15000 متر مربع مساحت ساختمانهاي پروژه
كار تحويل قطعي شده است