اجراي لايروبي بخشي از حوضچه ، كانال دسترسي و احداث اطاله موج شكن اصلي بندر بهمن- جزيره قشم
bahman

View Larger Map
1388 -89 زمان اجراي كارها
232 متر طول تطويل موج شكن
سنگي ساختار موج شكن
950 متر طول موج شكن موجود 
990 متر طول ديوار حفاظتی
-5/50 CD تا تراز كف لايروبي
272000 تن كل وزن سنگ مصرفي
 از 1/8 متر تا 35/11 متر بسته به تراز جزر ومد حد اكثر عمق آب 
156000 مترمکعب حجم لايروبي
كار تحويل قطعی شده است