طرح اضطراري ايجاد موج شكنهاي ساحلي درياي خزر در سواحل استان مازندران
 بندرتركمن - بابلسر
bahman

View Larger Map
1371 -72 اجرا شده در سالهاي
موج شکن سنگی به موازات ساحل با پرده آب بند در مجاورت آن  ساختار حفاظت
بابلسر 940 متر و ترکمن 2400 متر طول ساحل مورد حفاظت
10-15 متر وزن سنگ
2 متر حجم بتن
بعلت كمبود بودجه، پروژه متوقف و سپس تحويل قطعي شده است