تراكم ديناميكي اراضي استحصال شده از دريا براي مجتمع پتروشيمي عسلويه
bahman

View Larger Map
1380 -81 زمان اجراي كار
27 هكتار سطح تراكم
10-35 تن وزن كوبه ها
 متر5 تا 24 متر  ارتفاع كوبش
كار تحويل قطعي شده است