موج شكن هاي بندر آفتاب
bahman

View Larger Map
1383 -85 زمان اجراي كار
910 متر طول موج شكن ها
70 هزار تن كل وزن سنگ
2/15 - 7/11 بسته به تراز جزر و مد عمق آب
كار تحويل قطعي شده است