آبشكن و دايك بندر صيادي پزم
ab

View Larger Map
1381 -83 زمان اجراي كار
556 متر طول آبشكن
بسته به تراز جزر و مد 50/6 – 00/10 متر  حداكثر عمق آب
5 متر ارتفاع موج طراحي
1002 متر طول دايك
سنگ ساختار آبشكن و دايك
520 هزار تن مجموع وزن سنگ
كار تحويل قطعي شده است