تعمير و بازسازی اسکله قديمی بندرلنگه
bahman

View Larger Map
1389 -91 زمان اجراي كار
234 متر طول اسکله 
5/5 متر در جزر كامل عمق آب در کنار اسکله
شيت پايل مهارشده ساختار اسكله
تخريب و برچيدن جزئي اسكله قديم و احداث اسكله جديد مراحل كار
كار تحويل قطعی شده است