احداث بولوار ساحلي خليج فارس قشم مشتمل بر موج شکن
و بازيافت اراضي و ساير کارها -  فاز اول
bahman

View Larger Map
1389 -90 زمان اجراي كارها
سنگي با تاج بتني پيش ساخته ساختار موج شكن
550 متر طول موج شكن در فاز يك
110,000مترمكعب

حجم سنگ

1,650 مترمكعب حجم بتن
كار تحويل قطعي شده است