احداث اسكله خدماتي و سردرب بندر نوشهر
bahman

View Larger Map
1389 -90 زمان اجراي كار
سپر فولادي مهار شده ساختار اسكله
105 متر طول کل اسكله
18 متر طول هر سپر
ARCELOR AZ 48 نوع سپرها
پس از لاروبي 6- متر عمق آب
كار تحويل قطعي شده است