احداث موج شكنهای بندر صيادی بهمن- جزيره قشم
bahman

View Larger Map
1388 -89 زمان اجراي كارها
696 متر شاخه اصاي و 210 متر شاخه فرعی طول موج شكنها
سنگي ساختار موج شكن
 از 5/3 متر تا 00/7 متر بسته به تراز جزر ومد حد اكثر عمق آب
379000 تن كل وزن سنگ مصرفي
كار تحويل قطعی شده است